Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Studio Neem Tijd die van toepassing zijn als u als gebruiker de website van Studio Neem Tijd gebruikt.
Studio Neem Tijd raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

Mensen die hun kennis willen vergroten kunnen via Studio Neem Tijd Online een training vinden die voor hen geschikt is.

 

Begripsbepalingen

 

Account:

De persoonlijke en afgeschermde omgeving van Studio Neem Tijd waartoe toegang wordt verkregen na het invoeren

van persoonlijke inloggegevens.

Content:

Alle informatie en oefeningen die door Studio Neem Tijd op de website zijn geplaatst.

Studio Neem Tijd:

De e-learning omgeving van Studio Neem Tijd waarbij tegen betaling gebruikt gemaakt kan worden van de door

Studio Neem Tijd geplaatste content.

Gebruiker:

De natuurlijke persoon die is ingelogd op zijn persoonlijke account en een betaalde training volgt op Studio Neem Tijd.

IE-rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databank-rechten en naburige rechten, alsmede knowhow.

Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de gebruiker toegang krijgt tot zijn account op Studio Neem Tijd.

Website:

De website waarop Studio Neem Tijd geplaatst is.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Studio Neem Tijd. Studio Neem Tijd is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Toegang tot Studio Neem Tijd

 • Om gebruik te kunnen maken van Studio Neem Tijd dient u een account aan te maken en het betaalproces voor de gekozen training af te ronden.
 • De informatie die u tijdens het betaalproces van een training verstrekt, is juist en compleet. U bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
 • Het is niet toegestaan om u aan te melden via andermans account of u toegang te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het gebruik van uw inloggegevens.
 • Studio Neem Tijd is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker, de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen e/o het gebruik ervan te beperken, indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is.
 • Studio Neem Tijd garandeert niet dat de website en Studio Neem Tijd te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
 • Studio Neem Tijd is jegens gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van Studio Neem Tijd of de website.

 

Gebruik van Studio Neem Tijd

 • Op Studio Neem Tijd kan de gebruiker oefenen met de daarop beschikbaar gestelde content. De gebruiker handelt te allen tijde in overeenstemming met hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 • Het gebruik van Studio Neem Tijd mag niet:
  • virussen of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website, Studio Neem Tijd e/o de computersystemen van Learnspot te omzeilen.
  • bestaan uit het gebruik van enige tools e/o oplossingen voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige content.
  • een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren.
  • in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of enige geldende wet- e/o regelgeving.
  • inbreuk maken op de rechten van Studio Neem Tijd e/o derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy.
  • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn.
 • In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Studio Neem Tijd ten dienste staan, is Studio Neem Tijd te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van gebruiker in verband met Studio Neem Tijd (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, toegang tot Studio Neem Tijd te verlenen, in het bijzonder, maar niet daartoe beperkt, indien:
  • gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
  • gebruiker handelt in strijd met de overeenkomst om welke reden dan ook.
  • Studio Neem Tijd van mening is dat handelingen van gebruiker schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Studio Neem Tijd of anderen kunnen toebrengen.

 

Betaling

 • Om gebruik te kunnen maken van de content binnen Studio Neem Tijd dient het betaalproces volledig te zijn afgerond, tenzij anders is overeengekomen.
 • Betaling vindt plaats via iDEAL of Bankcontact, tenzij anders overeengekomen.

 

IE-rechten

 • De IE-rechten met betrekking tot Studio Neem Tijd berusten bij Studio Neem Tijd. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan gebruiker over te dragen.
 • Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Studio Neem Tijd aan gebruiker een beperkt, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van Studio Neem Tijd, voor de doeleinden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

 

Garanties

 • De gebruiker aanvaardt dat Studio Neem Tijd alleen de functionaliteiten, content en overige eigenschappen bevat, zoals hij die aantreft op het moment van gebruik.
 • Studio Neem Tijd geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en Studio Neem Tijd, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

 • Studio Neem Tijd is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade uit welke hoofde dan ook, die het gebruik van Studio Neem Tijd met zich meebrengt.

 

Privacy

 • De gegevens die gebruiker tijdens het bestelproces verstrekt, zullen worden verwerkt en gebruikt conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Overig

 • Studio Neem Tijd mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden zonder gebruiker daarvan in kennis te stellen.
 • Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien e/o daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.